תחבורה

מעסיק שמעסיק מעל 10 עובדים בכל מקומות העבודה ,כולל משרדים ומפעלים, יפעל לפי הכללים הבאים:

 • ממונה קורונה– המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס (טבלת קנסות)
 • הצהרה – המעסיק וממונה הקורונה יחתמו על הצהרת תו סגול לעובדים. שיישמר במשרדי העסק . אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס (טבלת קנסות)
 • מדידת חום – יש למדוד חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.
 • ריחוק חברתי– יש לשמור ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • ציוד אישי– לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • קפסולות – במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • יש לתלות שילוט במקום בולט בנושאים הבאים :
  • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים
  • חובת עטיית מסכה
  • בכניסה למעלית יש לתלות שלט בדבר מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית

אי תליית שילוט כרוכה בקנס (טבלת קנסות)

הנחיות לעבודה משרדית:

 • עמדה קבועה לעובד – עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
 • שמירת מרחק– בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם (גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל- 50 ס"מ מתחת לתקרה במידה וקיימים ספינקלרים). הוראה זו לא חלה על מפעלים למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז – 1967.וכן על מקום שתחום פעילותו מפורט בתוספת השניה לתקנות.
 • פגישות– ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש, לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים:
  • המעסיק או ממונה הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים
  • במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס
  • במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
 • אכילה ושתיה– תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד
 • עבודה מרחוק– מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק
 • מעלית – מספר הנוסעים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום.
 • היגיינה– מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 • מסכה– על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.
 • חולה מאומת– אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות או עד 120 שעות בכפוף להוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה .